جی. آر. آر. تالکین: هنرمند و نگارگر - زبان‌های دیگر