حزب عربی سوسیالیستی بعث (شاخه سوریه) - زبان‌های دیگر