خانم‌های مجرد (یک حلقه رویش بگذار) - زبان‌های دیگر