خدمت فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های جمعی - زبان‌های دیگر