خطای نوع اول و دوم - زبان‌های دیگر

خطای نوع اول و دوم در ۲۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به خطای نوع اول و دوم.

زبان‌ها