دان تیلور (هنرپیشه و کارگردان آمریکایی) - زبان‌های دیگر