درخواست کمک (باب‌اسفنجی شلوارمکعبی) - زبان‌های دیگر