باز کردن منو اصلی

دستور زبان مستقل‌ازمتن قطعی - زبان‌های دیگر