دولت موقت اسرائیل (۱۹۴۹-۱۹۴۸) - زبان‌های دیگر

دولت موقت اسرائیل (۱۹۴۹-۱۹۴۸) در ۱۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به دولت موقت اسرائیل (۱۹۴۹-۱۹۴۸).

زبان‌ها