دیدگاه‌های اسلامی درباره برده‌داری - زبان‌های دیگر