رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و گسیل گرمایی - زبان‌های دیگر