راهنما:مقدمه‌ای بر سیاست‌ها و رهنمودها/1 - زبان‌های دیگر