رده:نگهداری یادکرد:استفاده از پارامتر ویراستاران - زبان‌های دیگر