رصدخانه تلفیقی پرتوهای ایکس پرانرژی - زبان‌های دیگر