رصدخانه موج گرانشی با تداخل‌سنج لیزری - زبان‌های دیگر