روزی در زندگی تو (ترانه مایکل جکسون) - زبان‌های دیگر