زبان گویشی با ارتش و نیروی دریایی است - زبان‌های دیگر