زمانی برای عشق ورزیدن و زمانی برای مردن - زبان‌های دیگر