زمستان طولانی - زبان‌های دیگر

زمستان طولانی در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به زمستان طولانی.

زبان‌ها