سابق کور رنگ بودم - زبان‌های دیگر

سابق کور رنگ بودم در ۱ دیگر زبان در دسترس است .

بازگشت به سابق کور رنگ بودم.

زبان‌ها