سارگیس کاراپتیان (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۹۰) - زبان‌های دیگر