سانحه توپولف-۱۵۴ نیروی هوایی لهستان (۲۰۱۰) - زبان‌های دیگر