سانسور و نظارت اینترنتی بر پایه کشور - زبان‌های دیگر