سرخیو سانچز (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۸۶) - زبان‌های دیگر