سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه - زبان‌های دیگر