سرگذشت ناگوار، داستان‌های لمونی اسنیکت - زبان‌های دیگر