سنت جان، جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکا - زبان‌های دیگر