سنگ‌نگاره پیروزی شاپور بر امپراتوران روم - زبان‌های دیگر