سپس هیچ‌کدام باقی نماندند (فیلم ۱۹۴۵) - زبان‌های دیگر