سیستم هماهنگ جهانی طبقه‌بندی و برچسب‌گذاری مواد شیمیایی - زبان‌های دیگر