شاه لیر (فیلم ۱۹۹۹) - زبان‌های دیگر

شاه لیر (فیلم ۱۹۹۹) در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به شاه لیر (فیلم ۱۹۹۹).

زبان‌ها