شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعدالطبیعی - زبان‌های دیگر