طوقی - زبان‌های دیگر

طوقی در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به طوقی.

زبان‌ها