عضو پیوسته انجمن مهندسان برق و الکترونیک - زبان‌های دیگر