فتوحات نادرشاه در خلیج فارس و عمان - زبان‌های دیگر