فدراسیون دموکراتیک شمال و شرق سوریه - زبان‌های دیگر