فرانسه در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۸۹۶ - زبان‌های دیگر