فردریک لوئیس، دوک شولسویگ هولشتاین سوندربورگ بک - زبان‌های دیگر