فرماندهی یکپارچه رزمی ایالات متحده آمریکا - زبان‌های دیگر