فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا - زبان‌های دیگر