فرهنگستان علوم اخلاقی و سیاسی فرانسه - زبان‌های دیگر