فرهنگستان کتیبه‌شناسی و زبان‌های باستانی فرانسه - زبان‌های دیگر