فرهنگ رایج در کشورهای عربی خلیج فارس - زبان‌های دیگر