فریدریش ویلهلم، دوک شولسویگ هولشتاین سوندربورگ گلوکسبورگ - زبان‌های دیگر