فهرست افتخارات و جایزه‌های هارولد پینتر - زبان‌های دیگر