فهرست ایالت‌های نیجریه بر پایه جمعیت - زبان‌های دیگر