فهرست تبدیل‌های مرتبط با تبدیل فوریه - زبان‌های دیگر