فهرست ستارگان در ستاره‌نمای هیپارکوس - زبان‌های دیگر

فهرست ستارگان در ستاره‌نمای هیپارکوس در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به فهرست ستارگان در ستاره‌نمای هیپارکوس.

زبان‌ها