فیبرودیسپلازی استخوانی‌شونده پیشرونده - زبان‌های دیگر