قطعنامه ۲۸۸ شورای امنیت - زبان‌های دیگر

قطعنامه ۲۸۸ شورای امنیت در ۱۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به قطعنامه ۲۸۸ شورای امنیت.

زبان‌ها